dusdebusvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden dusdebus

 

Op alle leveranties en werkzaamheden van dusdebus zijn KNV voorwaarden voor het besloten busvervoer van toepassing,die gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel. De bepalingen kunt u vinden op www.knv.nl. Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar toepagina.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

1.1.

De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden oa. in deze algemene voorwaarden gebruikt:

• \'Algemene Voorwaarden\', de algemene voorwaarden van dusdebus

• \'Klant\', de partij welke met dusdebus een overeenkomst aangaat;

• ‘Feitelijk vervoerder c.q. bestuurder’, de partij die door dusdebus wordt ingeschakeld om het vervoer, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend naar een event of plaats, uit te voeren;

• ‘Vervoer’, het vervoer naar een bestemming zoals dat door dusdebus middels de website www.dusdebus.nl of op andere wijze wordt aangeboden,

• \'Overeenkomst\', de overeenkomst tussen dusdebus en de klant;

• ‘dusdebus’, de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat;

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van dusdebus, alle aanvaardingen door dusdebus en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met dusdebus.

1.3.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en dusdebus die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.4.

dusdebus wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant van de hand.

 

Artikel 2: Informatie en kosten

2.1.

Alle informatie over een bestemming, een accommodatie, de beschikbaarheid van tickets daarvoor en/of overige informatie welke door dusdebus aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2

Alle offertes, prijzen,aanbiedingen en beschikbaarheid materiaal van dusdebus zijn vrijblijvend tenzij hier in schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3.

Indien de klant met betrekking tot de reservering speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van vervoer geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan de reservering alleen mondeling(en dus niet alleen via de website van dusdebus plaatsvinden en dient de klant bij de mondelinge reservering specifiek de speciale wensen kenbaar te maken. dusdebus zal zich naar eigen inzicht er voor inspannen dat in samenwerking met dusdebus en/of de eigenaar van de accommodatie gekeken wordt naar een aangepast aanbod. De afrekening geschiedt in dat geval volgens een nader te maken afspraak met de klant.

2.4.

Bij het maken van een reservering brengt dusdebus aan de klant servicekosten (waaronder verzend- en administratiekosten) in rekening voor de verleende diensten.

2.5.

dusdebus heeft het recht om een reservering c.q. een boeking af te wijzen indien door deze boeking c.q. reservering het materiaal (bussen, busjes,touringcars) voor het vervoer ( touringcars,bussen,busje e.d.) waar dusdebus beschikking over heeft niet beschikbaar of voorradig is.

 

Artikel 3: Verplichtingen klant tijdens vervoer

3.1.

De klant is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder. De klant dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder te tonen. De klant is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de klant aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 10 kg per persoon.

Het is de klant verboden:

a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;

b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de klant;

c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt toegestaan.

De klant is verplicht zich in het vervoersmiddel te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens dusdebus en/of de

feitelijke vervoerder c.q. bestuurder, alsmede het gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;

d. het roken;

e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;

f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medeklanten of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

3.2.

dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd verder vervoer aan de klant te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de klant in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen.

3.3.

De klant is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige

terugkeer van de klant tot vertraging van betekenis kan leiden is de dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze klant niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de klant ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

3.4.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 tot en met 5.3 is de opdrachtgever respectievelijk de klant gehouden aan de dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

Artikel 4: Betaalwijzen

4.1.

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

a) Boeking c.q. reservering via de website van dusdebus: contant of overboeking bij de bank

b) Boeking c.q. reservering via de website of anderszins op basis van een factuur die achteraf wordt verstuurd, uitsluitend na schriftelijk besluit van dusdebus om deze betaalwijze te authoriseren aan de klant.Waarbij de klant accoord gaat met de betaling van de factuur binnen 14 dagen. Na deze periode bestaat de mogelijkheid om het bedrag met de wettelijke rente te verhogen en het factuur bedrag verder te verhogen met een minimaal te vergoeden invorderingsbedrag van 150 euro excl. BTW.

4.2

Indien de termijn tussen het moment van offreren en de datum van ingebruikname van de betreffende aanvraag,reservering of ticket naar beoordeling van dusdebus geen voorafgaande betaling meer toelaat, kan het zijn dat de kosten verbonden aan de reservering c.q. de boeking rechtstreeks aan dusdebus en/of en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder moet worden voldaan. Dit kan uitsluitend met Nederlandse wettige contante betaalmiddelen, dan wel op een door de dusdebus en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder toegelaten wijze van betalen.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.

Een overeenkomst komst slechts tot stand indien en voor zover dusdebus een overeenkomst schriftelijk of per email bevestigt dan wel indien door dusdebus uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.Waarbij iedere reservering onder voorbehoud van het beschikbare materiaal (touringcars, bussen en busjes) gemaakt wordt door dusdebus.

5.2.

De administratie van dusdebus geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen dusdebus enerzijds en de klant anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

5.3.

dusdebus behoudt zich het recht voor om gedurende de periode waarin er door de klant geen volledige betaling van hetgeen aan dusdebus verschuldigd is, heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de reservering naar eigen inzicht te laten plaatsvinden met uitzondering van klanten die geauthoriseerd zijn door dusdebus om op rekening te reserveren.

5.4.

dusdebus behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken. dusdebus zal de relatie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien dusdebus besluit om een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken, is dusdebus op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de relatie te voldoen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. dusdebus zal de betreffende relatie zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan komen deze voor rekening en risico van de relatie. dusdebus zal in dat geval de relatie hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

6.4.

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal dusdebus geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan dusdebus kunnen worden toegerekend.

6.5.

dusdebus behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren vanhaar relaties.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1.

a. dusdebus is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de relatie of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit met dusdebus gevoerde onderhandelingen, met dusdebus aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van dusdebus, een door dusdebus gedaan beroep op overmacht of een door deBusSpecialist verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

b. dusdebus ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

c.De klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van dusdebus

7.2.

In alle gevallen waarin dusdebus een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door dusdebus ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de accommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in het artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door dusdebus ingeschakelde derde(n) bedongen.

7.3.

dusdebus is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het vervoer van en de gang van zaken in en rondom accommodaties en/of het vervoer en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

7.4.

dusdebus is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door het missen van een aansluiting op eigen of andere vervoermiddelen, waaronder maar niet uitsluitend vluchten vanaf oa. Schiphol Airport.

7.5.

dusdebus kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Relatie tijdens het gebruik van een accommodatie en/of het vervoer, en/of het vervoer van en naar een eventuele eindbestemming (bijvoorbeeld Schiphol Airport).

7.6.

Indien en voor zover dusdebus tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van vervoer,files, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van dusdebus verlangd kan worden. dusdebus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat dusdebus haar verplichtingen had moeten nakomen.

7.7.

dusdebus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van goederen,tickets e.d. door de klant door welke oorzaak dan ook.

7.8.

dusdebus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets,plaatsbewijzen e.d. die niet plaatsvinden bij dusdebus noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door dusdebus en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

7.9.

dusdebus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dusdebus is uitgegaan van door de relatie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dusdebus kenbaar behoorde te zijn

7.10.

dusdebus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de website van dusdebus of andere aan dusdebus gelieerde websites.

7.11.

Gedurende de gehele reserveringsperiode van aanvraag tot en met definitieve reservering, kan dusdebus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op dusdebus internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

7.12.

De klant vrijwaart dusdebus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de klant toerekenbaar is.

7.13

dusdebus is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of bij verhindering van en/of vertraging bij het bezoeken van een event of andere eindbestemming met als reden bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: file, weersomstandigheden en/of alle gevallen van overmacht.

7.14.

Ingeval dusdebus rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de klant is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, en de exoneratie zoals opgenomen in artikel 10.1 geen stand houdt, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van dusdebus zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. dusdebus is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van dusdebus alsmede met betrekking tot de door dusdebus gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij dusdebus Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van dusdebus.nl.

8.2.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het event, de locatie, de vervoerder, beeldmerken en dergelijke berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1.

Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

9.2.

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.3.

Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door dusdebus geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van dusdebus, welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice is te bereiken via:

dusdebus, Het Kooiveen 40, 8096 MC Oldebroek

9.4.

Op alle rechtsverhoudingen tussen dusdebus en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomst betreffende Roerende Zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten.

9.5.

Alle geschillen welke naar aanleiding van de reservering, de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen mochten ontstaan, zullen voor zover zij de bevoegdheid van de Rechtbank Sector Kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Zwolle, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

9.6.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

9.7.

In alle gevallen waarin dusdebus een beroep op hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald c.q. opgenomen, toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door dusdebus ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de accommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in de deze algemene voorwaarden bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door dusdebus ingeschakelde derde(n) bedongen.

• Copyright © 2013 dusdebus